PRIVACYVERKLARING

Yoga Adéle is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
https://www.yoga-adele.nl
info@yoga-adele.nl

Adéle Zwinkels
Annie M.G. Schmidtstraat 24
6921 TP Duiven
06 46270761

KvK nummer:54831652

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

Yoga Adéle kan persoonsgegevens over jou verwerken, doordat je gebruik maakt van de diensten van Yoga Adéle, en/of omdat je deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Yoga Adéle verstrekt.

Yoga Adéle kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die je actief vertrekt door een profiel aan te maken, in correspondentie en telefonisch.
 • Bankrekeningnummer

YOGA ADÉLE VERWERKT DE VOLGENDE BIJZONDERE EN/OF GEVOELIGE GEGEVENS

 1. Gezondheidsgegevens die door u zijn verstrekt.
 2. Gegevens van personen jonger dan 16 jaar. Mijn website of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij zij toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder is dan 16 jaar. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zin bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld over een minderjarige, neem dan contact op via info@yoga-adele.nl dan verwijder ik deze informatie.

MET WELK DOEL YOGA ADÉLE PERSOONSGEGEVENS VERWERKT

Yoga Adéle verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling.
 • Het verzenden van de nieuwsbrief, 1x per maand.
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien nodig.
 • Je te kunnen informeren over wijzigingen van diensten of producten.
 • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken.
 • Om goederen of diensten bij je af te leveren.
 • Yoga Adéle analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
 • Yoga Adéle verwerkt ook persoonsgegevens als ik hier wettelijk toe verplicht ben, zoals gegevens die ik nodig heb voor de belastingaangifte.

HOE LANG YOGA ADÉLE PERSOONSGEGEVENS BEWAART

Yoga Adéle bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld, of zolang als van rechtswege noodzakelijk is.

Onder doel valt:

 • Lessen
 • Online cursus of training
 • Nieuwsbrief

DELEN VAN PERSOONSGEGENS MET DERDEN

Yoga Adéle verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van mijn overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jou gegevens verwerken in mijn opdracht , sluit ik een bewerkingsovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Yoga Adéle blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

COOKIES OF VERGELIJKBARE TECHNIEKEN DIE YOGA ADÉLE GEBRUIKT

Yoga Adéle gebruikt functionele, analytische en technische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Yoga Adéle gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Bij jouw eerste bezoek aan mijn website heb ik je al geïnformeerd over deze cookies en heb ik je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Yoga Adéle. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@yoga-adele.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Yoga Adéle wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

HOE YOGA ADÉLE PERSOONSGEGEVENS BEVEILIGT

Yoga Adéle neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@yoga-adele.nl